Инспирирај, мотивирај
Ментално здравје и благосостојба
Се информираме и градиме знаење

Платформата АННО-Акција за намалување на нееднаквостите во образованието е
креирана со цел поттикнување на подобра образовна интеграција на учениците со низок социо-економски статус во заедницата и подигнување на свеста помеѓу локалните чинители за потребата од преземање акција за надминување на последиците од нискиот социо-економски статус врз образовниот и личен развој на учениците.
Платформата е креирана од страна на Здружението ЦСИ НАДЕЖ во рамки на проектот “Инспирирај, мотивирај, делувај за подобро образование”, поддржан од Фондација Чекор по чекор Македонија, преку проектот ARISE https://www.arisenetwork.eu/en/ кој е финансиран од Европската Унија.