Реинтеграција на повратници од Холандија

За овој проект

Со цел да се намали ранливоста на повратниците по нивното враќање и да се направи враќањето поодржливо, Ц.С.И Надеж обезбедуваше реинтеграциона поддршка. Поддршката вклучуваше интегриран пакет на услуги коj ќе ѝ овозможи на целната група да ги надмине пречките кои го отежнуваат нивното враќање, како и нивна економска, социјална и психолошка реинтеграција во македонското општество преку:

 • Информативни активности
 • Транспорт / прием
 • Вработување/ развој на мал бизнис
 • Образование на деца и млади
 • Образование на возрасни и тренинг
 • Домување
 • Легализација на документи
 • Медицинска поддршка
 • Индивидуална поддршка

Резултати

 • 36 семејства беа информирани за постапките за стекнување на одредени права, пр. правото на социјална помош, право на здравствена заштита, образование и можности за стручна обука, можности за започнување микро бизнис, како и други информации во зависност од индивидуалните потреби на повратникот
 • 35 повратници започнаа со трговија и отворија мали бизниси
 • 8 повратници добија стручна обика и успешно завршија
 • 28 деца беа повторно вклучени во образовниот систем по нивното враќање во Македонија и тие го продолжија своето образование. Обезбеден им беше потребниот училишен прибор

Условите за живот во домовите на повратници беа навистина лоши и поради тоа во некои случаи беше неопходно да се направи реконструкција или адаптација на една соба за живеење, како и обезбедување на најосновните апарати за домаќинство. На тој начин на семејствата им беа овозможени основни услови за живеење во нивните домови.

Времетраење

октомври 2010 - декември 2011

Донатор

Maatwerk bij Terugkeer- Netherlands

Цел

Да се обезбеди помош и поддршка на доброволните повратници од Холандија, за нивно поуспешно интегрирање во земјата од која потекнуваат.

Целна група

36 семејства или вкупно 132 доброволни повратници од Холандија

категорија
Минати проекти