Наша надеж

За овој проект

Резиме

  • Интерактивни работилници

Образование – тоа е мој избор – Активноста ќе се реализира два пати, а на неа ќе присуствуваат 20 ученици и нивните родители во времетраење од 2 часа
Детски права – запознавање и почитување – Оваа активност ќе се реализира 2 пати, а на неа ќе присуствуваат 20 ученици и нивните родители во времетраење од 2 часа.

  • Дебатна програма

Образование, за или против – Ќе се организираат 2 работилници по 20 учесници, 10 деца и 10 родители

  • Обука на млади лидери за работа во НВО

Обуката ќе ги опфати следниве теми:
Формирање на НВО
Спроведување на анкети
Волонтерска работа
Посета на НВО во регионот, запознавање со работата на невладиниот сектор и нивните програми
 – Во оваа активност ќе бидат вклучени 15 младинци, а ќе се одржат 4 работилници со предавања и практични вежби

Резултати

Беа одржани 4 работилници на кои присуствува 56 родители и 82 ученици и се здобија со информации за важноста на образованието, уписот во средно училиште, идната професија и детските права.
Беа одржани 4 предавања за обука на млади лидери за работа во НВО за 15 младинци.

Времетраење

јуни - јули 2009г.

Агенција за млади и спорт на Република Македонија

Донатор

Целна група

60 деца и младинци од Шуто Оризари на возраст од 14-25 години и нивните родители

Цели

Промоција на важноста на образованието, запознавање со основните права на детето, покренување на инцијатива и активна партиципација во развојот на невладиниот сектор, промовирање на волонтеризам

категорија
Минати проекти