Европски креатори на промени. Обликување на иднината

категорија
Минати проекти
За овој проект

Европските креатори на промени е европска мрежа предводена од Образование за меѓузависен свет (EDIW), меѓународна асоцијација создадена во 1996 година со седиште во Брисел и други 11 национални организации кои припаѓаат на десет европски земји, со ЦСИ НАДЕЖ како една од нив.

Овие организации имаат значајна историја на релевантна работа со достигнувања и признанија во заедниците на кои им служат, за нивната социјална посветеност и цврстото верување дека визијата и посветеноста можат да создадат лични и социјални промени. Активни се и на европско и меѓународно ниво. Групата ќе ги користи ресурсите со одговорност, така што тие ги здружија силите за да учат заедно, да бараат повисоки нивоа на квалитет на услугата и посилен капацитет за ширење на сопствените резултати, како и на можностите и активностите наменети од ЕУ.

Некои се вклучени во процесите на застапување и промени оддолу нагоре. Тие се веќе ангажирани во многу посветени акции со огромен потенцијал и нагласени ресурси. Поддршката дадена на ECH ќе биде високо ценета за да помогне во спроведувањето на овој  Акционен план за Европската година на млади 2022 година. Таа се фокусира на подигање на поврзаноста и капацитетот за развој на лично и социјално ниво, вработување и граѓанство. Тие го делат верувањето дека проектот на ЕУ има голем потенцијал да биде разбран и пресоздаден, поврзувајќи го емпатичниот критички дух и креативната посветеност. ECH се согласи за работен план од 8 линии за 2022 година со 3-та оска на младите на ЕУ:

Стратегија:

Поврзете: акции и алатки,

Овластување:

  1. Учење за демократија Школа за демократија на универзитетско ниво и Демократија за млади (15-18);
  2. Социјално претприемништво и развој на проекти преку неформално учење;
  3. Развој на компетенции и препознавање на младинската работа: Дигитална компетентност, Зелена компетентност и компетенции за демократија.

Ангажирај се:

  1. Европската младинска агора;
  2. Учење и споделување добри практики: со бегалците мигранти и за родови прашања;
  3. Учење за услуги и волонтирање.

Времетраење на проектот: 01.01.2022-31.12.2022

Донатор: ЕУ