Нашиот Тим

Организациска структура

Организациската поставеност на Центарот за социјални иницијативи НАДЕЖ е согласно Статутот на Центарот, а негови органи се Собрание, Управен одбор и Надзорен одбор.

Собрание

Највисок орган на Ц.С.И Надеж, составен од сите членови. Собранието избира членови на Управниот одбор, како и претседател на овој орган со мандат од 4 години. Собранието ги поставува насоките за сите политики на организацијата и ги усвојува годишните финансиски планови и извештаи.

Претседател

Претседателот е задолжен за претставување и застапување на организацијата на надворешни средби и во целокупниот правен промет со трети лица. Претседател на Ц.С.И Надеж е г-ѓа Марина Бојанова.

Управен одбор

Управниот одбор на Ц.С.И Надеж е составен од пет члена. Управниот одбор ги спроведува заедничките политики и ставови утврдени од Собранието, одлучува за стекнување и располагање со средствата на организацијата и е одговорен за спроведување на сите проектни активности на организацијата.
Претседател на Управниот одбор на Ц.С.И Надеж е г-ѓа Весна Бојаџиска.

Членови на Управниот одбор на Ц.С.И Надеж се:

 • Весна Бојаџиска
 • Татјана Димитрова
 • Афродита Раевска
 • Сунчица Димитријоска
 • Ангел Димитриевски

Надзорен одбор

Надзорниот одбор на Ц.С.И Надеж е составен од три члена. Одборот го следи спроведувањето на Статутот и програмата, се грижи за работата и имотот на Организацијата и други работи на начин утврден со Статутот.

Членови на Надзорниот одбор на Ц.С.И Надеж се :

 • Тинка Китевска
 • Александра Ефремовска
 • Јовица Димитријевски

Членовите имаат посетувано повеќе семинари, курсеви како и обуки за професионално усовршување:

 • Стратешко планирање
 • Комуникација и комуникациски вештини
 • Менаџмент на човекови ресурси
 • Решавање на проблеми и донесување одлуки
 • Маркетинг и интернет маркетинг
 • Креирање на логичка рамка
 • Медијација и разрешување на конфликти во меѓуулични и меѓугрупни односи
 • Улогата на НВО во демократско граѓанско општество
 • Изработка на финансиски годишни извештаи, даночен биланс и пресметка на данок
 • Грижа за корисници и управување со стрес
 • ИЦДП, Меѓународна програма за развој на деца
 • Изнаоѓање на дополнителни финансии (донации)
 • Лобирање, застапување, односи со јавност, медиумска кампања и градење партнерства со медиуми
 • Пишување на проекти
 • Менаџирање на проекти
 • Менаџмент во невладин сектор
 • Организирање на локалната заедница
 • Организација на настани
 • Обука за социјална работа со повратници – азиланти
 • Обука за непристрасност на возрасни – образование за социјална правда
 • Серија на работилници за работа со бегалци и внатрешно раселени лица (ПТСС), АРТ и музико терапија
 • ART and music therapy
 • Специјализиран курс – невладини организации, нивната улога во социјалниот систем и јакнењето на цивилното општество, германски модел и македонско искуство
 • ЕРЗО конференција – Поврзани капацитети
 • Превенција на ХИВ – обука за работа на терен со адолесценти со ризично однесување
 • Семејно насилство, сексуално и репродуктивно здравје